2020-02-26

Kontrole

Data kontroli   Organ kontrolujący   Zakres kontroli  
25.01.2005   Urząd Miasta Wydział Edukacji   Kontrola dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi  
10.03.2005   Kuratorium Oświaty   Kontrola wdrażania programu profilaktyki  
11.04.2005   Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny   Kontrola stanu sanitarnego szkoły  
03.11.2006   Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice   Ocena pracy dyrektora - nagrody dla nauczycieli, BHP  
06.11.2006−08.11.2006   Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice   Kontrola co najmniej 5% dochodów i co najmniej 5% budżetowych za 2006r.  
09.11.2006   Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Katowice   Sposób prowadzenia spraw kadrowych  
22.11.2006   Kuratorium Oświaty   Organizacja pracy szkoły  
30.11.2006   Kuratorium Oświaty   Proces dydaktyczny. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły  
08.12.2006   Kuratorium Oświaty   Wychowanie, przygotowanie, ocena pracy nauczycieli  
20.03.2007   Kuratorium Oświaty   Przegląd - arkusz diagnostyczny  
20,05,2007   Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice   Przegląd - arkusz diagnostyczny   
22.08-03.10.2007   Urząd Miasta Katowice   Kontrola problemowa za 2006r.  
08.10-05.11.2007   ZUS Chorzów    składki ZUS  
26.02.2008   Kuratorium Oświaty   Obserwacja finału konkursu "Matematyka bez granic"  
13.06.2008   Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice   Książka obiektu budowlanego  
18,07,2008   Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice   Książka obiektu budowlanego  
16,05,2008   Kuratorium Oświaty   Obserwacja egzaminu maturalnego  
09.06.2008   Kuratorium Oświaty   "Matematyka bez granic"  
01,08.2008   Kuratorium Oświaty   Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009  
21,01,2009   Kuratorium Oświaty   Diagnoza w zakresie sposobu realizowania w szkole zajęć wychowania fizycznego  
11,06,2009   Kuratorium Oświaty   Obserwacja egzaminu maturalnego  
14,06,2009   Kuratorium Oświaty   Baza szkoły  
06,07,2009   Kuratorium Oświaty   Obserwacja postępowania na nauczycieli kontraktowych  
01,03,2010   Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice   Książka obiektu budowlanego  
20,05,2010   Kuratorium Oświaty   Arkusz obserwacji egzaminu maturalnego z języka polskiego - część ustna  
03,09,2010   ŚPWIS   Kontrola sanitarna  
18,05,2010   Kuratorium Oświaty   Obserwacja egzaminu maturalnego - historia  
07,10,2010   Kuratorium Oświaty   Monitorowanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę  
01.03.2011   Kuratorium Oświaty   Zgodność organizacji NI. Monitoring Art. 42 KN   
08-11.03.2011   Prezydent Miasta Katowice    Zasady ewidencji druków ścisłego zarachowania  
03.06.2011    PSSE Katowice    Diagnozowanie przedsięwzięć proekologicznych  
07.07.2011    Kuratorium Oświaty   Udział w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego  
21.03.2012    Kuratorium Oświaty    Zgodnie z upoważnieniem  
26.06.2012    ZUS Chorzów    Zgodnie z upoważnieniem   
20.08.2012   Wydział Edukacji UM Katowice   Dyscyplina pracy pracowników administracji i obsługi  
24.04.2013   Kuratorium Oświaty   Realizacja i dokumentacja art 42 KN  
24.05.2013   Kuratorium Oświaty   Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego - egzamin ustny j. niemiecki i polski  
09.05.2014   Kuratorium Oświaty   Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z WOS  
2014   UM Katowice   Plan dochodów i wydatków. Sprawy organizacyjne  
03.06.2014   ŚPWIS   Kontrola stanu sanitarno-higienicznego  
10.06.2014   Wydział Edukacji UM Katowice   Ewidencja godzin ponadwymiarowych, czasu pracy i urlopów pracowników niepedagogicznych  
18.09.2014   Kuratorium Oświaty   Omówienie harmonogramu ewaluacji zewnętrznej całościowej  
29.09 do 6.10.2014   Kuratorium Oświaty   Ewaluacja całościowa zewnętrzna  
17.10.2014   Kuratorium Oświaty   Podsumowanie ewaluacji całościowej zewnętrznej  
30.06.2015   Kuratorium Oświaty   Badanie skargi  
01.04.2016   PSSE Katowice   Ocena realizacji programu ARS...  
07.04.2016   Kuratorium Oświaty   Ocena pracy dyrektora  
14-15.04.2016   Wydział Edukacji UM Katowice   Ocena pracy dyrektora  
22.08.2016   Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny   Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego  
09.09.2016   Kuratorium Oświaty   Kontrola doraźna  
23.11.2016   Urząd Miasta Katowice   Kontrola gospodarki kasowej  
10.05.2017   Kuratorium Oświaty   Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z WOS - rozszerzony  
16.05.2017   Uniwersytet Śląski   Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z geografii  
04.07.2017   CUW   BHP  
20.09-27.09.2017   Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Składki, wypłacanie świadczeń, wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do ubezpieczeń społecznych  
16.05.2018   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna   Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego pisemnego - chemia rozszerzona  
24.05.2018    ARiMR   Kontrola odbiorcy owoców za okres 19.01.2018 do 15.05.2018  
30.08.2018   Urząd Miasta Katowice   Koszty ogrzewania jednostek organizacyjnych miasta Katowice  
10.01.2019   Kuratorium Oświaty   Kontrola doraźna. Realizacja ramowych planów nauczania oraz wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły  
26.03.2019   Kuratorium Oświaty   Kontrola doraźna. Ocena stanu przestrzegania prawa w zakresie art.86 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (DzU z 2018r. poz. 996 ze zm.)  
10.05.2019   Kuratorium Oświaty   Obserwacja egzaminu maturalnego - biologia rozszerzona  
20.05.2019   Kuratorium Oświaty   Obserwacja egzaminu maturalnego - historia rozszerzona  
20.08.2019   CUW Katowice   Kontrola obiektu placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa  
17.02.2020   UM Katowice Wydział Audytu i Kontroli   Kontrola BIP  
           
           
           

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się